FOBIA distribution & records
Jak nakupovat a Obchodní podmínky

1. OBJEDNÁVKA

Po odeslání Vaší objednávky automaticky obdržíte během následujících max. 48hod email s kopií objednávky. Pokud nebudete v následujících několika dnech prohlížet Vaši emailovou schránku, uveďte i telefon, na kterém Vás případně můžeme kontaktovat. Od chvíle, kdy přijmete email s objednávkou je Vaše objednávka evidována a Vámi objednané zboží rezervováno až do vyřízení objednávky.

2. POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Po zarezervování objednaného zboží budete muset potvrdit svoji objednávku odpovědí na náš email, ve kterém Vám byla zaslána kopie objednávky. Pokud nám potvrzující email nepřijde do 7 dnů od zadání objednávky (popř. pokud nebudete k zastižení na telefonu, který uvedete v objednávce), bude Vaše objednávka i rezervace zboží zrušena.

3. DODACÍ LHŮTA

Po obdržení Vašeho potvrzujícího emailu si ponecháváme lhůtu 2 týdnů pro odeslání Vaší objednávky.
Minimální doba pro vyřízení Vaší objednávky: např. první den odešlete objednávku, druhý den my odešleme email, ve kterém potvrdíme, že objednané tituly jsou k mání a zarezervovány (popř. se s Vámi spojíme telefonicky), třetí den Vy odesláním emailu potvrdíte, že s objednávkou souhlasíte a čtvrtý den zboží odešleme. Od této chvíle je balík v rukou naší pošty a podle našich zkušeností odhadujeme doručení za 2-5 pracovních dnů. Z toho vyplývá, že při nejhladším průběhu bude Vaše objednávka doručena za 6-9 dní.
Maximální doba pro vyřízení Vaší objednávky: např. první den odešlete objednávku, druhý den my odešleme email, ve kterém potvrdíme, že objednané tituly jsou k mání a zarezervovány (popř. se s Vámi spojíme telefonicky). Za 7 dní Vy odesláním emailu potvrdíte, že s objednávkou souhlasíte a my za 14 dní zboží odešleme. Od této chvíle je balík v rukou naší pošty a podle našich zkušeností odhadujeme doručení za 2-5 pracovních dnů. Z toho vyplývá, že při nejpomalejším průběhu bude Vaše objednávka doručena za 25-28 dní.

4. POŠTOVNÉ A BALNÉ

Poštovné za dobírku činí 140,-Kč za každý balíček. Balné si neúčtujeme.

5. OBJEDNÁVKY ZE SLOVENSKA

Při objednávce ze Slovenska nás kontaktujte na e-mail info@fob.cz s požadavkem Vaší objednávky. V co nejkratší době Vám odpovíme a zašleme ceny Vaší objednávky ve Slovenských korunách a cenu za poštu. Potom vy pošlete peníze dobře ukryté v doporučeném dopise. Jakmile obdržíme peníze, posíláme Vám Vaše zboží. Omlouváme se, ale tohle je zatím jediná cesta, jak Vám zboží doručit.

6. ORDERS FROM ABROAD

Contact us via e-mail info@fob.cz including order you want to place. We will reply you prices in USD or EUR and prices for post. Then you will send us money and after we receive it, we will send you your package. We are sorry, but this is the only possibility to how to do this transaction.

7. VÝMĚNY - TRADES!!!

Výměny jsou vítány - distributoři, kapely a ostatní - kontaktujte nás na našem e-mailu: info@fob.cz pro podmínky a bližší informace.

Labels, distributors, bands and others - we are into trading! Conctact us via e-mail: info@fob.cz for terms and more information.

8. Spotřebitelské smlouvy a poučení o právu na odstoupení

V případě, kdy prodej zboží (resp. realizace předmětu plnění) je uskutečněn spotřebitelem na základě smlouvy uzavřené při použití prostředků komunikace na dálku (zejména elektronický obchod na Internetu), má kupující - spotřebitel právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění. Pouze v případě, pokud by dodavatel nepředal spotřebiteli informace, které je podle § 53 odst. 4 a 5 občanského zákoníku povinen předat, činí tato lhůta 3 měsíce od převzetí plnění. Jestliže jsou tyto informace dle ust. § 53 odst. 4 a 5 občanského zákoníku řádně předány v průběhu této tříměsíční lhůty od převzetí plnění, dochází k ukončení tříměsíční lhůty a od té doby běžet lhůta čtrnáctidenní.

Spotřebitel však nemůže odstoupit od smluv vyjmenovaných v § 53 odst. 8 občanského zákoníku, kterými jsou zejména:

- smlouvy na dodávku počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal
- smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele
- smlouvy na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele a
- další smlouvy vyjmenované zákonem.

Oznámení spotřebitele o odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku musí být dodavateli (prodávajícímu) doručeno do skončení lhůty pro odstoupení. Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy dle § 53 odst. 7 občanského zákoníku, má dodavatel (prodávající) právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Spotřebitel vrací zboží na adresu dodavatele. Důsledkem odstoupení je povinnost stran vrátit si vše, co podle smlouvy dostaly. Po odstoupení a řádném vrácení zboží spotřebitelem je dodavatel povinen bez zbytečného odkladu vrátit spotřebiteli částku zaplacenou za zboží, po odečtení nákladů vynaložených prodávajícím na dopravu zboží ke spotřebiteli.

Smlouvu uzavřenou na dálku se spotřebitelem lze zrušit jen za podmínek stanovených občanským zákoníkem (§ 49, § 517 odst.1, § 597, § 623, § 679).

Spotřebitelem ve smyslu shora uvedeném se rozumí zákazník - kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

9. Ochrana osobních údajů

V případě, že je kupujícím fyzická osoba, zadává při objednávce tyto údaje: Jméno a příjmení, Úplná poštovní adresa, Adresa elektronické pošty, Telefonní číslo. Tyto informace jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího a případnou komunikaci.

Je-li kupující právnická osoba, zadává při registraci navíc následující údaje: Jméno firmy, IČO, DIČ. Pokud je kupujícím fyzická osoba - podnikatel, uvede navíc údaj o místu podnikání, IČO a DIČ. Tyto údaje umožňují provést nezbytné účetní operace, vyhotovit daňový doklad obvykle vyžadovaný oběma stranami, popřípadě identifikovat platbu kupujícího učiněnou bankovním převodem.

Prodávající chrání soukromá data kupujícího před zneužitím. Tyto informace shromažďuje, aby zkvalitnil svoje služby a neposkytuje je třetím stranám bez souhlasu kupujícího.

Používáním internetového obchodu souhlasí kupující se shromažďováním a použitím informací o sobě i svých nákupech podle výše uvedených pravidel.

10. Ostatní ujednání

Kupující bere na vědomí a souhlasí, že práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím se kromě těchto obchodních podmínek řídí obchodními podmínkami prodávajícího, které jsou k dispozici v sídle prodávajícího nebo na jeho internetových stránkách a postup při uplatnění nároku z vad zboží (reklamace) reklamačním řádem prodávajícího, který je k dispozici rovněž v sídle prodávajícího nebo na jeho internetových stránkách.

Kupující prohlašuje, že se před vyplněním objednávky a jejím odesláním seznámil s těmito obchodními podmínkami, obchodními podmínkami prodávajícího a reklamačním řádem prodávajícího a že s těmito souhlasí.

Vyplněním a odesláním elektronické objednávky (či jiné formy objednávky prostřednictvím komunikace na dálku, např. faxem) kupující současně potvrzuje, že mu byly prodávajícím v jeho obchodních podmínkách přístupných z 'www prohlížeče' poskytnuty informace dle ust. § 53 odst. 4 občanského zákoníku, tj. identifikační údaje prodávajícího (obchodní název, IČ, sídlo, event. bydliště v případě fyzické osoby), název objednaného zboží a jeho hlavní charakteristiky, cena zboží, náklady na dodání, způsob platby a dodání, poučení o právu na odstoupení od smlouvy dle ust. § 53 odst. 6 občanského zákoníku, náklady na použití komunikačních prostředků na dálku a doba, po kterou zůstává nabídka nebo cena v platnosti.